School closure and family communication


Some significant decisions have been made by the Department of Education regarding the impact of coronavirus (COVID-19) on schools. School holiday will start from Tuesday 23d of March and will resume on the 14th of April unless otherwise notified as remote learning may be implemented. During this uncertain time, it is crucial to keep the of communication open with families through Seesaw, email and phone.

This week, students will familiarise to use their personal school emails as well as the video conferencing ZOOM App in order to be in contact with their teachers.

Một số quyết định quan trọng đã được Bộ Giáo dục đưa ra liên quan đến tác động của coronavirus (COVID-19) đối với các trường học. Kỳ nghỉ ở trường sẽ bắt đầu từ Thứ Ba ngày 23 tháng 3 và sẽ tiếp tục vào ngày 14 tháng 4, trừ khi có thông báo khác vì việc học từ xa có thể được thực hiện. Trong thời gian không chắc chắn này, điều quan trọng là giữ liên lạc giữa gia đình và nhà trường thông qua Seesaw, email và điện thoại.

Tuần này, học sinh sẽ làm quen với việc sử dụng email cá nhân của trường cũng như Ứng dụng ZOOM để liên lạc với các cô giáo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *