Cập nhật từ Giám Đốc Y tế Bang – GS Brett Sutton


The Chief Health Officer and his national colleagues ARE NOT RECOMMENDING SCHOOL CLOSURES as these measures are not likely to be proportionate or effective as a public health intervention to prevent community transmission of COVID-19 at this time.

The State of Emergency provides the Chief Health Officer with powers to enforce 14-day isolation for all travellers entering Australia and to do whatever is necessary to contain the spread of the virus and reduce the risk to the health of Victorians.

Mass gatherings of more than 500 people will be cancelled. This includes cultural events, sporting events and conferences.

Notification is required, by telephone, for all confirmed cases via 1300 651 160, immediately 24 hours per day.

All close contacts of confirmed cases will be contacted by the department and told to home quarantine for 14 days.

A public information hotline is provided by Nurse-on-Call – 1800 675 398.

More information at:

https://youtu.be/osA4gwpqM4

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update

 

Cập nhật từ Giám Đốc Y tế Bang – GS Brett Sutton

Giám Đốc Y tế và các đồng nghiệp KHÔNG KIẾN NGHỊ ĐÓNG CỬA TRƯỜNG HỌC vì biện pháp này không hiệu quả để ngăn chặn lây truyền COVID-19 trong cộng đồng tại thời điểm này.

Khi Victoria được đặt trong Tình Trạng Khẩn Cấp, Giám đốc Y tế có quyền cách ly 14 ngày đối với tất cả khách du lịch đến Úc và làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút và giảm nguy cơ đối với sức khỏe của người dân Victoria.

Các cuộc tụ họp hơn 500 người sẽ bị hủy bỏ. Điều này bao gồm các sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao và hội nghị.

Khai báo là bắt buộc, qua điện thoại, cho tất cả các trường hợp bị nhiễm, gọi 1300 651 160 ngay lập tức và bất cứ khi nào.

Những ai tiếp xúc với người bị nhiễm sẽ phải cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Một đường dây nóng thông tin công cộng được cung cấp bởi Nurse-on-Call – 1800 675 398.

Tìm hiểu thêm thông tin tại:

https://youtu.be/osA4gwpqM4

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *