From the of Mayor of Dandenong


 

In light of the COVID-19 pandemic Greater Dandenong Council is taking action to contain the spread of the virus and reduce the risk to the health of all residents.

This week the State Government declared Victoria to be in a State of Emergency for the next four weeks. The Government has also banned gatherings of more than 500 people and asked Victorians to avoid all non-essential gatherings of any size. For this reason all Council events, workshops and activities have been cancelled until the end of April.

This includes:

·       Cinema in the Square

·       Keysborough’s Big Picnic

·       Sustainability Festival

·       Drum Theatre shows

·       Library programs

·       Arts workshops

The Drum Theatre will close until at least the end of April, both libraries will remain open for now and the Noble Park Aquatic Centre (NPAC) and Dandenong Oasis will also remain open for now.

While our customer service centres will  remain open for now we encourage customers to use our online services or phone us on 8571 1000.

This is the biggest public health challenge the Greater Dandenong community has faced, and we are committed to supporting all residents during these testing times. Council will continue to monitor the situation and will follow advice from authorities on how best to slow the spread of this disease.

We will keep the community updated as the situation unfolds. In the meantime you can stay informed and learn more about the virus via these official government channels.

Federal:

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus

State:

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www2.health.vic.gov.au/public-health/chief-health-officer
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19

Mayor Jim Memeti

 

CẬP NHẬT TỪ THỊ TRƯỞNG TP. DANDENONG

Bởi vì đại dịch COVID-19, Hội đồng TP. Dandenong đang hành động để ngăn chặn sự lây lan của virus và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe của tất cả người dân.

Tuần này, Chính quyền Tiểu bang tuyên bố Victoria sẽ ở trong tình trạng khẩn cấp trong bốn tuần tới. Chính phủ cũng đã cấm các cuộc tụ họp hơn 500 người và yêu cầu người dân Victoria tránh xa tất cả các cuộc tụ họp không cần thiết, ở bất kỳ quy mô nào. Vì lý do này, tất cả các sự kiện, hội thảo và hoạt động của Hội đồng đã bị hủy bỏ cho đến cuối tháng Tư, bao gồm:

•   Chiếu phim ở Quảng Trường

•   Dã ngoại Keysborough

•   Lễ hội Bền vững

•   Trình diễn ở Drum Theatre

•   Các chương trình của thư viện

•   Hội thảo Nghệ thuật

Drum Theatre sẽ đóng cửa ít nhất đến cuối tháng 4. Cả hai thư viện, Hồ Bơi Noble Park (NPAC) và Dandenong Oasis hiện tại vẫn mở.

Mặc dù các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi hiện vẫn mở cửa, chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc gọi cho chúng tôi theo số 8571 1000.

Đây là thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà cộng đồng TP. Dandenong đang phải đối mặt. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tất cả người dân trong thời gian thử nghiệm này. Hội đồng tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ làm theo lời khuyên từ chính quyền để làm chậm lại sự lây lan của bệnh dịch này.

Chúng tôi sẽ cập nhật đến người dân tình hình mới nhất. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tìm hiểu thêm về virus thông qua các kênh chính thức của chính phủ.

Liên bang:

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus

Tiểu bang:

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www2.health.vic.gov.au/public-health/chief-health-officer
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19

Thị trưởng Jim Memeti

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *