Seesaw – Parents instruction


Connect to Seesaw to receive important updates from your child’s class.

Your child will post to Seesaw to share their learning with you.

Teachers will also send you messages and reminders.

Seesaw is private. You’ll only see posts created by your child or their teacher.

 

From Your Smartphone

 1. Download the free Seesaw Family app for iOS or Android
 2. Choose “Create Family Account”
 3. Scan this QR code using Seesaw’s built-in QR code scanner
 4. Create your account
From Your Computer

 1. In a web browser, go to: https://app.seesaw.me/s/843-525-517
 2. Choose your child from the list
 3. Create your account
 4. Once you’re approved by teacher, you’ll get access to Seesaw

Already Have an Account?

If you’ve used Seesaw before or have more than one child using Seesaw, follow these steps:

 1. Sign in to your account in Seesaw Family app or on the web at https://app.seesaw.me
 2. Click on your profile icon, click “+Add Child’s Journal” button, then scan the QR code given by the teacher.

Hướng dẫn phụ huynh

Kết nối vào mạng Seesaw để đọc những bài vở và thông tin cập nhật từ lớp của con quý vị.

Các con sẽ đăng bài lên Seesaw để phụ huynh có thể theo dõi việc học của con mình.

Thầy cô giáo cũng sẽ gởi tin nhắn và lời nhắc cho phụ huynh.

Seesaw đảm bảo sự riêng tư. Phụ huynh chỉ thấy bài vở của con mình hoặc của thầy cô giáo đăng lên mà thôi.

Từ Smartphone của phụ huynh:

 1. Phụ huynh có thể tải xuống app (miễn phí)’Seesaw Family app’ có ở iOS hoặc Android.
 2. Chọn “Create Family Account” để lập tài khoản cho gia đình mình.
 3. Xử dụng máy quét (scanner) có sẵn trong ứng dụng Seesaw để quét (scan) mã số QR phía trên.
 4. Lập tài khoản cho mình.
Từ máy vi tính:

 1. Phụ huynh có thể sử dụng trình duyệt (ví dụ: Google Chrome hoặc Firefox) để nhập vào địa chỉ sau: https://app.seesaw.me/s/843-525-517
 2. Chọn tên con mình từ danh sách.
 3. Lập tài khoản cho mình.
 4. Sau khi được giáo viên chấp thuận, phụ huynh sẽ vào được Seesaw.

Nếu phụ huynh đã có tài khoản từ trước?
Nếu phụ huynh đã sử dụng Seesaw từ trước hoặc đã có con từng sử dụng qua Seesaw, hãy làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập/sign in vào tài khoản của mình tại Seesaw Family app hoặc tại địa chỉ: https://app.seesaw.me
 2. Bấm vào biểu tượng thông tin tài khoản (profile) – sau đó chọn “+Add Child’s Journal”. Cuối cùng quét (scan) vào mã số QR được cung cấp bởi giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *