The school’s garden – Vườn trường


This term, students will take part in a nature hunt to classify the natural items they will find in the school, such as leaves, barks, flowers, etc. They will also participate in the construction of a “school insect hotel” to better observe the insects’ habitat, their “lifestyle” and their interactions. Each class will create a small habitat for a specific type of insect to enable the students to learn how each type of insect contributes to the environment.

We would like to introduce you to the progress of our garden’s construction at this stage.

Rebecca and Sharon

IMG_0110

 

Học kỳ này, học sinh sẽ tham gia vào một cuộc săn lùng thiên nhiên, để phân loại các vật tự nhiên mà họ sẽ tìm thấy trong trường, như lá, vỏ cây, và hoa, v.v. Học sinh cũng sẽ tham gia xây dựng một “khách sạn côn trùng tại trường” để quan sát tốt hơn môi trường sống của côn trùng, “lối sống” và sự tương tác của chúng. Mỗi lớp sẽ tạo ra một môi trường sống nhỏ cho một loại côn trùng cụ thể, giúp cho học sinh học cách mỗi côn trùng đóng góp như thế nào đối với môi trường.

Chúng tôi xin giới thiệu với Quý vị về tiến độ xây dựng vườn trường của chúng tôi ở giai đoạn này.

Rebecca và Sharon

IMG_0102

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *