Canberra CAMP – Year 5/6


IMG_82408E63CA24-1

Parliament and Civics Education Rebate (PACER)

Pacer

Students from our school have recently undertaken an education tour of the national capital. Students have been given the opportunity to participate in a variety of educational programs with a focus on Australia’s history, culture, heritage and democracy.

The Australian Government recognises the importance of all young Australians being able to visit the national capital as part of their Civics and Citizenship education. To assist families in meeting the cost of the excursion the Australian Government is contributing funding of $30 per student under the Parliament and Civics Education Rebate program towards those costs. The rebate is paid directly to the school upon completion of the excursion.


Học sinh của trường mình vừa thực hiện một chuyến tham quan học tập tại Canbera – Thủ đô nước Úc. Các em đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình giáo dục với trọng tâm là các vấn đề lịch sử, văn hóa, di sản quốc gia và nền dân chủ của nước Úc.

Chính phủ Úc hiểu được tầm quan trọng của việc cho thế hệ trẻ của đất nước đến thủ đô tham quan và học về quyền công dân. Để hỗ trợ các gia đình về chi phí cho chuyến tham quan, chính phủ Úc tài trợ $30 cho mỗi học sinh. Khoản hỗ trợ được thanh toán trực tiếp cho trường sau khi hoàn thành chuyến tham quan.

Photo: Canberra Camp 21-25/10/2019

View Clip

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *