STEM news – Mrs Marie-Laure Mimoun


 

F/1 and Y2   – Congratulation to our F/1 and Y2 students to be the collective Winners of the Merit certificate of the Student Talent Search Competition 2019!

The whole school community is extremely proud of every one of its F/1 and Y2 students for being awarded a Certificate of Merit by the Science Talent Search Committee. This committee particularly praises the students for the worthiness and excellent thinking approach in their attempt to solve real-life problems. The competition assessors congratulate them for using creative technological and ecological solutions for their Tuvalu floating village in order to help solve urgent social and humanitarian problems associated with climate change.

This great achievement will be celebrated during our afternoon school assembly on Friday 18th of October where the students will receive their Merit Certificate Award.

Y3/4 and Y5/6 Caring for Animal STEM Design Challenge ExcursionPicture 1

Friday 11/10, our students went to the Melbourne Zoo to participate in the Zoos Victoria’s STEM Design Challenge that they are going to work on, not only as students but also as real zoo keepers during Term 4. They will have to solve one of these two complex problems:

  • Zoo keepers need a variety of enrichment ideas to care for Ring-Tailed Lemurs
  • Zoo Keepers need a variety of enrichment ideas to care for Meerkats

On that day, students did a workshop where they learned from a keeper how the zoo team needs to figure out a variety of enrichment ideas to care for animals such as Ring-tailed Lemurs and Meerkats. Then, along the Gorilla Rainforest loop and the trail of the Elephant loop, students practised their scientific observation skills to gather information about the features of the animals as well as their behaviour. They also researched animal enrichment in enclosures and started to think of solutions for Ring-tailed Lemurs and Meerkats. We were lucky to have a beautiful sunny day.

For the rest of Term 4, students will work with their team following an ENGINEERING DESIGN THINKING FRAMEWORK in order to:

(1). UNDERSTAND the challenge,

(2). IDEATE possible solutions,

(3). PROTOTYPE an idea,

(4). TEST AND REFINE the prototype

This challenge is part of the Victorian fighting for extinction program where students will have to send a video presentation of their engineering design thinking and 3D prototype to the Caring for Animals STEM Design Challenge before the due date: 15 November 2019.

This STEM Design Challenge is an education program that will help Year 3-4-5-6 students use their STEM knowledge and engineering skills in a real-life scenario. The winners of the competition will keep working with zoo keepers to have their prototype used by Meerkats and Ring-tailed Lemurs on their enclosures.


Xin chúc mừng các em học sinh lớp F/1 và G2 đã xuất sắc đạt Giải tập thể trong Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng học sinh 2019!

Toàn trường vô cùng tự hào về mỗi học sinh F/1 và G2 khi các em được Ủy ban Tìm kiếm Tài năng Khoa học trao tặng Bằng khen. Ủy ban này đặc biệt khen ngợi các em học sinh về cách tiếp cận tư duy đúng đắn và xuất sắc trong nỗ lực giải quyết các vấn đề thực tế. Các đội tham dự khác cũng chúc mừng đội của trường chúng ta vì đã sử dụng các giải pháp công nghệ và sinh thái sáng tạo cho làng nổi Tuvalu  để giúp giải quyết các vấn đề xã hội và nhân đạo cấp bách liên quan đến biến đổi khí hậu.

Thành tích tuyệt vời này sẽ được công bố trong buổi tập trung toàn trường vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10. Các em học sinh sẽ được trao tặng Bằng khen vinh dự đó.

Lớp 3/4 và lớp 5/6

Tham quan vườn thú Melbourne để thực hiện dự án STEM về động vật.Thứ Sáu 11/10, các em học sinh đã đến Sở thú Melbourne để tham gia Thử thách Thiết kế STEM của Zoos Victoria mà các em đang học. Các em không chỉ là người học mà còn là người giữ vườn thú thực sự trong kỳ 4. Các em sẽ phải giải quyết một trong hai vấn đề phức tạp sau:1- Người giữ vườn thú cần nhiều ý tưởng phong phú khác nhau để chăm sóc loài vượn cáo đuôi chuông.2- Người giữ vườn thú cần ý tưởng phong phú để chăm sóc MeerkatsVào ngày hôm đó, các em học sinh đã cùng thảo luận ngay tại sở thú, nơi các em học được từ một người quản lý vườn thú về cách chăm sóc các loài động vật như Vượn cáo đuôi chuông và Meerkats. Sau đó, dọc theo khu vực rừng nhiệt đới Gorilla và khu vực của Voi, học sinh đã thực hành các kỹ năng quan sát khoa học của mình để thu thập thông tin về các đặc điểm của động vật cũng như hành vi của chúng. Các em cũng nghiên cứu về động vật trong chuồng và bắt đầu nghĩ đến các giải pháp cho loài vượn cáo đuôi chuông và Meerkats. Chúng tôi đã may mắn có một ngày nắng đẹp trong ngày tham quan.Trong các tuần tiếp theo của Học kỳ 4, các em học sinh sẽ làm việc với nhóm của mình hoàn thiện phiếu ENGINEERING DESIGN THINKING theo các câu hỏi:(1). Tìm hiểu thử thách,(2). Ý tưởng giải pháp,(3). Bảo vệ một ý tưởng,(4). Kiểm tra và xác nhận nguyên mẫuThử thách này là một phần trong chương trình đấu tranh tuyệt chủng của Victoria. Theo đó học sinh sẽ phải gửi một bài thuyết trình bằng video về tư duy thiết kế kỹ thuật và nguyên mẫu 3D tới Thử thách thiết kế  quy trình chăm sóc động vật STEM trước ngày đáo hạn: 15 tháng 11 năm 2019.Thử thách thiết kế STEM này là một chương trình giáo dục nhằm giúp học sinh Lớp 3-4-5-6 sử dụng kiến thức và kỹ năng STEM của mình trong thực tế. Những người chiến thắng của cuộc thi sẽ tiếp tục làm việc với những người giữ vườn thú để ý tưởng của họ được sử dụng với Meerkats và Vượn cáo đuôi chuông.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *